053-4285883
oritptg@gmail.com

סל שיקום

במסגרת תחומי ההתמחות שלי אני מסיעת לזכאי סל שיקום, המתקשים בפנייה לוועדה, במילוי הטפסים.

סל שיקום הוא נגזרת של חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש”ס 2000 . מטרתו של חוק  זה היא לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם, ברוח חוק־יסוד כבוד האדם וחירותו.

אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שזכאי לשיקום לפי חוק זה ומעוניין להתחיל בתהליך שיקום, יכול לפנות לוועדת השיקום האזורית (“ועדת סל שיקום”) בבקשה לקבלת “סל שיקום”- שירותי שיקום,הניתנים לפי החוק.

תהליך קבלת סל שיקום: אתר משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/Sal.aspx

פרטים נוספים: קהילת בריאות הנפש – ממ”נ

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=7746&lang=HEB

נדבך מרכזי בתהליך השיקום הוא בניית תוכנית שיקומית המותאמת לרצונותיו, לצרכיו וליכולותיו של האדם עם המיגבלה הנפשית. השיקום יכול להיעשות באמצעות השלמת השכלה, סיוע בהשתלבות בתעסוקה, סיוע בדיור בקהילה ועוד.

התוכנית השיקומית תיבנה במשותף בין האדם המשתקם ובין מתאם הטיפול/ הגורם המפנה לועדת השקום האזורית, אשר יכול להיות אחד מאלו:

א. בית חולים פסיכיאטרי
ב. מרפאה/תחנה לבריאות הנפש
ג. שירותי הרווחה
ד. מסגרת שיקומית בקהילה

ה. מטפל פרטי (באחד ממקצועות הטיפול: עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר, פסיכולוג, אח/ות מוסמך/ת)

במקרים שאין מתאם טיפול או גוף מטפל שמסייע לאדם נפגע הנפש, יש באפשרותו למלא את טפסי הפנייה לועדת השיקום בעצמו, לצרף להם את כל הניירת הנדרשת, כולל הטופס הממולא על ידי הרופא הפסיכיאטר המטפל, ולהגישם ישירות לוועדת השיקום האזורית (ראו להלן פניה לוועדת שיקום אזורית). כמו כן, יכול בן משפחה לפנות לוועדה בשם נפגע הנפש ובהסכמתו, בצירוף כל הטפסים הנדרשים.

בבסיס המערך השיקומי בבריאות הנפש, נמצא עקרון ההחלמה.

 

.