053-4285883
oritptg@gmail.com

פגיעה, צמיחה, והחלמה – סיפור אישי

אחת מכל שלוש נשים עברה פגיעה מינית כלשהיא. הנפגעות מסתובבות בנינו וחיות את החיים שאחרי הפגיעה. עבור רבות מהן הפכו החיים למאבק השרדות והתמודדות יום יומית עם מטענים רגשיים קשים, הפרעות בתפקוד והפרעת דחק פוסט טראומתית. עבורן, חיים מלאים, מעושרים ומאושרים הם בגדר חלום.

אני אחת מאותן נשים המסתובבת בינכם. לפני שנים רבות עברתי תקיפה מינית ועקב כך פיתחתי אמנזיה טראומטית.

כיום, לאחר שעברתי מסע ארוך ולא פשוט, חשוב לי לספר לכם איך נראים החיים שאחרי, מנקודת מבט אישית ומקצועית.

על המפגש

הדגש במפגש עימי מושם על הנזק הנגרם לאשה שעברה פגיעה מינית, איך חייה  משתנים ומה עובר על האשה, ימים וגם שנים לאחר הפגיעה. אני עברתי פגיעה מינית שלאחריה לקיתי בשכחה, לשנים רבות. במפגש אספר על הנסיון לשחזר את הזכרון, במסע בלשי, ואיך נראים השנים לאחר מכן. אספר על שלבי השיקום אותם עברתי ועוברת, על חיים בבועה, הפרידה מהכעס, על אובדן בטחון וערך עצמי, על חמהה עצמית , צמיחה ובניית עתיד חדש.

  שאלות רבות מלוות את השיח הציבורי שחלקן נובעות מחסור ידע ובאי הבנה. שאלות כגון: מדוע תלונות רבות מגיעות זמן רב לאחר האירוע? מדוע עדויות רבות הנמסרות, הינן מבולבלת? איך נשמטים פרטים מהזיכרון? מדוע קיים קושי בציון סדר האירועים במהלך התקיפה? איך מסבירים התנהלות פסיבית במהלך הפגיעה? ועוד.

שאלות אלו מבטאות ספק באמינות, המקשה על הנפגעים/ות להגיש תלונה ולחשוף את האירוע, כחלק מתהליך החזרה לחיים נורמטיביים.

אולי הסיפור שלי יוכל לענות על חלק מסוגיות אלו.

תקווה, אמונה, חמלה עצמית, הכרה ביכולות וכישורים, מאפשרים חיים מעבר להשרדות וסוללים את הדרך לצמיחה מתוך הטראומה.